Dodatkowa rekrutacja do projektu w 2018 roku prowadzona jest do 15 czewrca 2018 r. do godziny 10:00

Na podstawie dwóch etapów rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych Kandydatek. W ramach dodatkowego naboru do projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby.

Procedura dodatkowego naboru uczestników do projektu


Rekrutacja do projektu prowadzona jest do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00

Rekrutacja uczestników projektu składała się z II etapów:
1. Etap I - Ocena dokumentacji rekrutacyjnej składanej przez Kandydatów
2. Etap II - Rozmowa z doradcą zawodowym połączona z diagnozą kompetencji zawodowych Kandydata

Informacje dotyczące wymagań wstępnych dla kandydatek, przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz zasad realizacji projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości dostępnych poniżej.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą pocztową lub osobiście w biurze projektu. Wzory wszystkich dokumentów są dostępne poniżej oraz w biurze projektu. Obowiązują jedynie wzory dokumentów przekazanych przez Projektodawcę. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez personel projektu od osób niepełnosprawnych.

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Procedura dodatkowego naboru uczestników do projektu
Formularz rekrutacyjny
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Karta oceny rozmowy z doradcą zawodowym
Oświadczenie osoby bezrobotnej / długotrwale bezrobotnej / biernej zawodowo nie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie Kandydata do projektu o poziomie wykształcenia i miejscu zamieszkania
Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Wniosek o ponowne rozpatrzenie formularza rekrutacyjnego
Deklaracja uczestnictwa

Dokumenty wsparcia finansowego:
Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Szczegółowy wykaz zmian Regulaminu przyznawania środków

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

UWAGA - Proszę zwróć uwagę na poprawność formalną składanych dokumentów:

Do góry