Poniżej umieszczane będę wszelkie niezbędne informacje i dokumenty związane z realizacją projektu, m.in. wzory dokumentów składanych podczas ubiegania się o dotację, wzory umów zawieranych z uczestnikami, terminy spotkań z doradcami, terminy szkoleń i terminy składania dokumentów, listy osób zakwalifikowanych do projektu i listy rezerwowe, listy osób zakwalifikowanych do udzielenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej itd.


Harmonogramy Szkolenia ABC Przedsiębiorczości w podziale na grupy:

Szkolenie ABC Przedsiębiorczości - Grupa 1
Szkolenie ABC Przedsiębiorczości - Grupa 2
Szkolenie ABC Przedsiębiorczości - Grupa 3
Szkolenie ABC Przedsiębiorczości - Grupa 4
Szkolenie ABC Przedsiębiorczości - Grupa 5

Dokumenty wsparcia finansowego:

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Szczegółowy wykaz zmian Regulaminu przyznawania środków
Wzór Biznes Planu
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Zbiorcza karta oceny merytorycznej
Minimalne wymagania dotyczące oceny Biznes Planu
Wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających / oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Dokumenty zgłaszania zmian do Biznes Planu:

Pismo dotyczące zmian - Karta Zmian
Zmiana opłacalności i efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia (np. zmiana w pozycji przewidywanych wydatków)
Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (np. zmiana terminu rozpoczęcia działalności)

Wzory załączników do umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Weksel i deklaracja wekslowa
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Zestawienie towarów/usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości
Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych
Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
Do góry